របៀបធ្វើស្លាបមាន់បំពងស្រួយ 

Join Our Telegram Channel

Ingredients

 • ស្លាបមាន់

 • ម្សៅឆា

 • ម្សៅស្រួយ

 • អំបិល

 • ម្រេច

 • ម្សៅម្ទេស

 • ពងមាន់

 • ប្រេងឆា

 • ប៊ីចេង

 • ម្សៅស៊ុប

Directions

 • ជាដំបូងយើងត្រូវយកស្លាបមាន់ទៅប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងផ្សំដែលមានដូចជា ប៊ីចេង ម្សៅស៊ុប អំបិល ម្រេច ម្សៅម្ទេស និងពងទា
 • បន្ទាប់មកពីប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងផ្សំខាងលើហើយ យើងត្រូវយកស្លាបមាន់ទៅប្រឡាក់ជាមួយ ម្សៅឆា និងម្សៅស្រួយ
 • ជាចុងក្រោយ យើងយកស្លាបមាន់ទៅបំពងក្នុងខ្ទះ ឲ្យឡើងស្រួយជាការស្រេច។