របៀបធ្វើខជើងជ្រូក

Join Our Telegram Channel

Directions

  • ដាំទឹកស្ងោរជើងជ្រូក អោយពុះទន់ស្បែកបន្តិច ទើបស្រង់ យកទៅខ។ (ធ្វើបែបនេះ ទឹកខ មិនសូវមានជ័រខាប់ ដែលនាំអោយឆាប់ផ្អូម)
  • របៀបខ ៖ កម្លោចស្ករត្នោត អោយក្រហម ហើយ ដាក់ទឹកត្រី អំបិល ផ្កាចាន់ និង ម្រេចបុក តែកុំដាក់ខ្ទឹមស នាំអោយឆាប់ផ្អូម។
  • អាចដាក់ ពងទាស្ងោរឆ្អិន បកអោយស្អាត ដាក់ ខជាមួយផងក៏បាន។
  • បើចង់ប្លែក ដាក់ទំពាំងហាល ខជាមួយក៏បាន ឬដាក់ទំពាំងស្ងោរបន្សាប រួចហើយ ខជៃមួយក៏បាន។
  • ឬចង់ដាក់ផ្សិត ខជាមួយក៏បាន តាមចំណូលចិត្ត។